o nás

Career Paths Inclusive (Inkluzívna profesijná dráha) je projektom Erasmus+, ktorého hlavným cieľom je navrhovať, vyvíjať a testovať digitálne multimediálne nástroje kariérneho poradenstva v posunkovom jazyku. Nepočujúca mládež je schopná plánovať si svoju profesijnú dráhu svojpomocne vo svojom materinskom jazyku, a mladí Nepočujúci sa tak cítia oprávnení a plne informovaní pri výbere budúceho povolania.

Deti a mládež, ktorá je nepočujúca alebo nedoslýchavá, čelí mnohým prekážkam v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a zamestnania. Napriek mnohým pokrokom v posledných rokoch, vo väčšine európskych krajín ešte stále nie je k dispozícií primerané dvojjazyčné vzdelávanie v posunkovom jazyku a písanom jazyku. To v praxi znamená, že mnohé nepočujúce deti získavajú len nižšiu úroveň gramotnosti a je im k dispozícii len málo dvojjazyčných zdrojov.

Dostupnosť nástrojov kariérového poradenstva v posunkovom jazyku umožňuje nepočujúcim mladým ľuďom, aby sa sami rozhodli, plánovali a experimentovali vo svojom prvom jazyku, čím sa uľahčí väčšie sebaurčenie a inklúzia.

K dispozícii budú dva pracovné balíky:

SKONTROLUJTE SVOJ PROFIL (CHECK YOUR PROFILE) je online generátor poskytujúci návrhy pre oblasti práce založené na sérii otázok v posunkovom jazyku a jednoduchom texte o záujmoch, silných a slabých stránkach používateľa.

TOOLKIT PROFESIJNEJ DRÁHY (CAREER PATHS TOOLKIT) je multimediálna sada nástrojov, ktorá umožňuje užívateľom získať prehľad o konkrétnom povolaní prostredníctvom ďalších bezbariérových informácií v posunkovom jazyku a obyčajnom texte.

Nástroje budú k dispozícii v nasledujúcich posunkových jazykoch: rakúsky, český, slovenský a nemecký, rovnako ako aj v nemeckom, českom a slovenskom písanom jazyku. Použitie obyčajného textu a zameranie na vizuálnu prezentáciu znamená, že nástroje môžu používať aj iné skupiny, ako sú ľudia s mentálnym postihnutím alebo sluchovo postihnutí mladí ľudia, ktorí chcú získať zručnosti v oblasti posunkového jazyka. Nástroje môžu byť použité v integračných a odborných školách, ako aj v organizáciách, ktoré ponúkajú služby zamestnanosti, poradenstva a podpory v celej strednej Európe.

Máte leták?

coming soon

Career Paths Inclusive 2 is a continuation of Career Paths Inclusive, an Erasmus+ project to design, develop and test digital multimedia career guidance tools in Sign Language. The project supports and empowers deaf youth in planning their career paths and their search for the right job.

Deaf role models introduce their careers in 40 Sign Language videos. In addition, we will produce tutorial videos in Sign Language on the subjects of job applications (job ads, job interview, CV, etc.). The videos are captioned, animated and are accompanied by texts in plain language. We will also develop an in-depth training course.

Our partnership includes organisations from Austria and Slovakia from the first project, as well as new partners from Italy and the Netherlands. This means we will be extending our existing tools and adding Italian (LIS) and Dutch (NGT) Sign Languages.

Coming soon. Our website is getting a facelift! Stay tuned

Skip to content