o nás

o nás

Career Paths Inclusive (Inkluzívna profesijná dráha) je projektom Erasmus+, ktorého hlavným cieľom je navrhovať, vyvíjať a testovať digitálne multimediálne nástroje kariérneho poradenstva v posunkovom jazyku. Nepočujúca mládež je schopná plánovať si svoju profesijnú dráhu svojpomocne vo svojom materinskom jazyku, a mladí Nepočujúci sa tak cítia oprávnení a plne informovaní pri výbere budúceho povolania.

Deti a mládež, ktorá je nepočujúca alebo nedoslýchavá, čelí mnohým prekážkam v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a zamestnania. Napriek mnohým pokrokom v posledných rokoch, vo väčšine európskych krajín ešte stále nie je k dispozícií primerané dvojjazyčné vzdelávanie v posunkovom jazyku a písanom jazyku. To v praxi znamená, že mnohé nepočujúce deti získavajú len nižšiu úroveň gramotnosti a je im k dispozícii len málo dvojjazyčných zdrojov.

Dostupnosť nástrojov kariérového poradenstva v posunkovom jazyku umožňuje nepočujúcim mladým ľuďom, aby sa sami rozhodli, plánovali a experimentovali vo svojom prvom jazyku, čím sa uľahčí väčšie sebaurčenie a inklúzia.

K dispozícii budú dva pracovné balíky:

SKONTROLUJTE SVOJ PROFIL (CHECK YOUR PROFILE) je online generátor poskytujúci návrhy pre oblasti práce založené na sérii otázok v posunkovom jazyku a jednoduchom texte o záujmoch, silných a slabých stránkach používateľa.

TOOLKIT PROFESIJNEJ DRÁHY (CAREER PATHS TOOLKIT) je multimediálna sada nástrojov, ktorá umožňuje užívateľom získať prehľad o konkrétnom povolaní prostredníctvom ďalších bezbariérových informácií v posunkovom jazyku a obyčajnom texte.

Nástroje budú k dispozícii v nasledujúcich posunkových jazykoch: rakúsky, český, slovenský a nemecký, rovnako ako aj v nemeckom, českom a slovenskom písanom jazyku. Použitie obyčajného textu a zameranie na vizuálnu prezentáciu znamená, že nástroje môžu používať aj iné skupiny, ako sú ľudia s mentálnym postihnutím alebo sluchovo postihnutí mladí ľudia, ktorí chcú získať zručnosti v oblasti posunkového jazyka. Nástroje môžu byť použité v integračných a odborných školách, ako aj v organizáciách, ktoré ponúkajú služby zamestnanosti, poradenstva a podpory v celej strednej Európe.

Máte leták?

Skip to content