Partneri

Partneri

equalizent

equalizent bol založený v roku 2004 a zameriava sa na 4 hlavné oblasti: nepočujúci ľudia; ľudia, ktorí nepočujú; posunkový jazyk; a riadenie rozmanitosti.

equalizent školenie a koncepcia spoločnosti sú v Európe jedinečné.

Prostredníctvom rôznych školiacich a poradenských služieb equalizent podporuje ľudí, ktorí sú nepočujúci a nedoslýchaví, ako aj ľudí s iným postihnutím, aby si našli prácu. Tretina zamestnancov je nepočujúcich. To znamená, že nepočujúci praktikanti sú trénovaní nepočujúcimi rovesníkmi.

equalizent organizuje každoročný ples rozmanitosti – voľne prístupné podujatie, ktoré sa koná vo Viedni v Rakúsku. Equalizent tiež založil interaktívnu výstavu HANDS UP, ktorá zvyšuje povedomie o svete nepočujúcich.

Ďalšie informácie o equalizent: 
www.equalizent.com (av nemčine a angličtine)

Centrum Vizualizace A Interaktivity Vzdelavani, s.r.o.

CVIV je súkromná spoločnosť, ktorá vyvíja softvér na školenie a vzdelávanie, vytvára interaktívne multimediálne produkty, vzdelávacie videoprogramy a multimediálne vzdelávacie produkty zamerané najmä na vzdelávacie potreby starších ľudí a ľudí so zdravotným postihnutím.

CVIV je aktívny v oblasti inkluzívneho vzdelávania. Primárnymi cieľovými skupinami sú ľudia so zdravotným postihnutím a starší ľudia. CVIV úzko spolupracuje s partnermi v Českej republike a v zahraničí.

Viac ako desať rokov pracujú zamestnanci CVIV na projektoch v oblasti inkluzívneho vzdelávania a inkluzívneho zamestnávania. Výstupy projektu CVIV sú zamerané na šírenie príkladov osvedčených postupov inkluzívneho vzdelávania a zamestnanosti.

Ďalšie informácie o CVIV: 
https://www.free-art.cz/ (v češtine a angličtine)

Hamburger Arbeitsassistenz

Spoločnosť Hamburger Arbeitsassistenz gGmbH bola založená v roku 1992 Landesarbeitsgemeinschaft Eltern für Integration e.V. v Hamburgu (miestne združenie rodičov pracujúcich na sociálnej integrácii ľudí so zdravotným postihnutím – samo založené v roku 1982).

Cieľom Hamburger Arbeitsassistenz je zlepšiť profesijnú integráciu ľudí, ktorí sú zvlášť znevýhodnení na všeobecnom trhu práce z dôvodu druhu a závažnosti ich zdravotného postihnutia. Sú to najmä ľudia s poruchami učenia a viacnásobným postihnutím.

Hamburger Arbeitsassistenz je zameraný na koncepciu „podporovaného zamestnávania“, a teda na integráciu v zamestnaní v rámci spoločností na všeobecnom trhu práce.

Ďalšie informácie o Hamburger Arbeitsassistenz: www.hamburger-arbeitsassistenz.de (v nemčine)

DeafStudio

DeafStudio je občianske združenie, ktoré v decembri 2008 založilo 5 nepočujúcich mladých ľudí s cieľom vzdelávať, informovať, senzibilizovať a zvyšovať povedomie o kultúre a potrebách nepočujúcich komunít.

DeafStudio si kladie za cieľ zachovať kultúrne bohatstvo nepočujúcich a nedoslýchavých ľudí, ako aj poskytovať podporu vzdelávaniu nepočujúcich. Prostredníctvom svojich projektov a aktivít chce organizácia poskytnúť inšpiráciu pre komunitu nepočujúcich a komunitu ako celok.

DeafStudio pracuje v nasledujúcich oblastiach: vzdelávacie a odborné činnosti, poradenská a konzultačná činnosť; kultúrne a školiace činnosti; zvyšovanie informovanosti a senzibilizácie prostredníctvom seminárov, prednášok, konferencií a workshopov, praktických stretnutí, športových a rekreačných aktivít; zvyšovanie odbornej úrovne občanov, rodičov, študentov, detí a verejnosti prostredníctvom školení a seminárov; a spolupráca s pedagógmi a študentmi vzdelávacích inštitúcií.

Ďalšie informácie o DeafStudio:
http://deafstudio.net/ (v slovenčine)

Skip to content